Posts Tagged walls

Kai by Jerzy Goliszewski

Kai by Jerzy Goliszewski

Filed Under: gallery on July 28, 2009

“Men tend to build protective walls” Jerzy Goliszewski creates the representation of a metaphorical wall into an actual wall entitled Kai. [...]